Счетоводство

Счетоводство

Счетоводство

 • Пълна организация на счетоводната отчетност в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и Закона за счетоводство в контекста на индивидуалните ви потребности;
 • Обработка на счетоводните документи , хронологично и синтетично, генериране на електронни регистри;
 • Възможност за издаване на фактури от ваше име;
 • Отчитане на дълготрайните активи с изготвяне на амортизационни планове;
 • Отчитане на материалните запаси;
 • Месечни и годишни оборотни ведомости;
 • Годишни финансови отчети;
 • Изготвяне на междинни финансови отчети;
 • Отчитане по Закона на ДДС.Изготвяне на месечни справки декларации по ЗДДС и подаването им по електронен път;
 • Изготвяне на справки при ревизии и одити;
 • Консултации;
 • Извършване на допълнителни услуги, по желание на клиента.

 

За да получите своята индивидуална оферта, моля, свържете се с нас.