Административни услуги

Административни услуги

Допълнителни счетоводно-административни услуги

Услугите са достъпни за клиенти с абонаментно счетоводно обслужване

 

Банкиране:

 • Предоставяне на платежни нареждания и вносни бележки в обслужващия ви банков клон;
 • Изготвяне на банкови документи, несвързани с данъчни и осигурителни задължения;
 • Получаване на банкови извлечения от обслужващия ви банков клон;
 • Внасяне на суми по разплащателните сметки на фирмата.

Административни:

 • Подаване на заявления за получаване на Удостоверения за наличие и липса на задължения;
 • Актуално състояние на фирмата;
 • Публикуване на годишни финансови отчети в Търговския регистър;

Организационни:

 • Осигуряване на служба по трудова медицина и привеждане на досиетата на служителите в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ и Инспекцията по труда. Изготвяне и/или консултиране при създаване на Вътрешни правила за работна заплата и Правилник за вътрешния трудов ред, съгласно действащите Наредби;
 • Осигуряване на регистрация на запазена марка / търговска марка / и щрих-код;
 • Осигуряване и внедряване на Системи за управление на качеството;

Информационни:

 • Изготвяне на документи за кредитиране и финансиране;
 • Изготвяне на допълнителни справки и отчети;
 • Консултиране на трети лица.

Интрастат:

 • Системата "Интрастат" се прилага за събирането на данни за вътрешнообщностни изпращания от или пристигания на територията на Република България на стоки от Европейския съюз;
 • Ако вашата компания премине установените прагове и трябва да се регистрира, като интрастат оператор, то ние можем да подаваме вашите декларации, като изготвяме описите за стокопотоците.

За да получите своята индивидуална оферта, моля, свържете се с нас.