Личен състав и ТРЗ

Личен състав и ТРЗ

Личен състав и ТРЗ

 • Изготвяне на трудови договори, допълнителни сподазумения и всички документи съпътстващи трудово-правните взаимоотношения;
 • Изготвяне на ведомости и фишове за заетите лица по трудов договор. Оформяне на трудови книжки и издаване на необходимите служебни бележки.
 • Регистрация в НАП на сключени, изменени и прекратени трудови договори;
 • Изготвяне и подаване в НАП на декларации образец 1 и образец 6;
 • Водене на регистри, изготвяне и представяне пред НОИ на документи при болнични, майчинство и др.;
 • Издаване на УП-2, УП-3 и всички необходими документи при пенсиониране;
 • Изготвяне на сметки за изплатени суми за изпълнителите по граждански договори;
 • Платежни нареждания за задълженията към Бюджета;
 • Посредничество при проверки/ ревизии/ от НАП, НОИ, Инспекцията по труда;
 • Посредничество със служба по трудова медицина;
 • Консултации във връзка с трудово-правното законодателство- КТ, КСО, ЗБУТ.

Ние Ви даваме възможност да изготвяме и подаваме всички документи по електронен път, без да губим Вашето време.

 

За да получите своята индивидуална оферта, моля, свържете се с нас.